Statut

Na temelju članka 7. i 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/2001.), Skupština Saveza civilnih invalida rata Hrvatske, na sjednici održanoj dana16.srpnja 2005. godine donijela je

STATUT

SAVEZA CIVILNIH INVALIDA RATA HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE:

Članak 1.

Savez civilnih invalida rata Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savez) jedinstvena je, dobrovoljna, nestranačka i neprofitabilna nacionalna udruga u koju su dobrovoljno udružene udruge civilnih invalida rata općina, gradova, Grada Zagreba i savezi udruga civilnih invalida rata županija u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Savez ima svojstvo pravne osobe, njegovo je sjedište je u Zagrebu, Savska c.3/l., a djeluje na području Republike Hrvatske. Članice, udruge civilnih invalida rata su u svom radu samostalne, a putem Saveza obavljaju poslove i zadatke od zajedničkog interesa za svoje članstvo, civilne invalide rata i od šireg interesa u skladu sa zakonima i odredbama ovog Statuta.

Članak 3.

Savez ima svoj pečat i amblem. Pečat Saveza je okruglog oblika, promjera 3 cm, u kojem je utisnut naziv: u vanjskom krugu ispisan je tekst. “Savez civilnih invalida rata”, u unutrašnjem krugu ispisan je tekst:” Hrvatske ” i ” Zagreb “. U sredini pečata je amblem Saveza. Amblem Saveza likovnim rješenjem u lijevoj polovici kruga predstavlja u negativu dijete koje stradava od eksplozije, a u desnoj polovici goluba mira s grančicom. Podloga amblema je u plavoj, a likovi u bijeloj boji. Savez ima svoj štambilj četvrtastog oblika dužine 6 cm i širine 1,5 cm s tekstom: “Savez civilnih invalida rata Hrvatske – Zagreb, Savska c.3/I, te broj telefona. Puni naziv Saveza je: Savez civilnih invalida rata Hrvatske, Zagreb, Savska c. 3/I Skraćeni naziv Saveza je: SCIRH.

Članak 4.

Savez je učlanjen u Zajednicu saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, uz potpisanu Povelju o udruživanju. Savez je članica Europskog saveza invalida rata sa sjedištem u Ljubljani.

Članak 5.

U Savezu i članicama – udrugama civilnih invalida rata, nije dopuštena diskriminacija s obzirom na rasu, boju, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, narodnosno, etničko ili socijalno podrijetlo, imovinu, sindikalno članstvo, a posebno po vrsti i uzroku invalidnosti, te kršenja sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 6.

Savez je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske, pri nadležnom tijelu državne uprave. Savez predstavlja i zastupa predsjednik i dopredsjednici Saveza prema ovlastima utvrđenim ovim Statutom.Tajnik Saveza može zastupati i predstavljati Savez u granicama ovlasti koje mu daje predsjednik.

Članak 7.

Rad Saveza i njegovih tijela je javan. Javnost rada se osigurava: • otvorenošću i dostupnošću javnosti sjednica Saveza, • obavještavanjem javnih glasila o održavanju sjednica tijela i radnih skupina Saveza, • izdavanjem vlastitih glasila i drugih publikacija, te putem odgovarajućih priopćenja, • javnim objavljivanjem i raspravljanjem o programskoj orjentaciji, godišnjem programu rada, pojedinim programima/projektima, te izvješću o radu Saveza. Ostvarivanje javnosti rada ne može biti u suprotnosti s interesima sigurnosti i obrane Domovine, te drugim društvenim interesima utvrđenim Ustavom i zakonom. O isključenju javnosti odluku donosi tijelo koje saziva sjednicu.

Članak 8.

Savez se može udruživati u srodna europska ili svjetska udruženja, radi ostvarivanja zajedničkihciljeva i razmjene iskustava za djelovanje u korist osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. U međunarodnim kontaktima, Savez će, pored naziva na hrvatskom jeziku, rabiti i prijevod na engleskom jeziku: “Association of war disabled civilians in Croatia”.

Članak 9.

Savez obilježava Dan civilnih invalida rata Hrvatske. Savez usvaja Povelju o udruživanju.

II. CILJEVI I DJELATNOST SAVEZA

Članak 10.

Osnovni ciljevi i djelatnost Saveza jesu: • dogovara, koordinira,usmjerava i izvršava poslove i zadatke od zajedničkog interesa, sa članicama – udrugama civilnih invalida rata • inicira i predlaže nadležnim tijelima i institucijama mjere za unapređenje društvenog položaja i uloge civilnih invalida rata, te njihove pravne i materijalne zaštite, • potiče i poduzima mjere za osposobljavanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje civilnih invalida rata i u tu svrhu surađuje s nadležnim tijelima, institucijama, a posebno s onima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, • podupire jačanje postojećih i osnivanje novih temeljnih udruga civilnih invalida rata, te organizira aktivnosti radi unapređivanja rada na području njihovog djelovanja, • poduzima mjere za organizaciju informacijskog sustava i izdavačke djelatnosti iz područja problematike civilnih invalida rata i njihovih udruga, • potiče i poduzima mjere za zadovoljavanje sportsko-rekreativnih, kulturnih i drugih potreba civilnih invalida rata, • brine se za osiguranje potrebnih materijalno-financijskih uvjeta za rad Saveza, • suradnja s državnim i drugim tijelima, te s lokalnim samoupravnim i upravnim tijelima u pitanjima od značaja za rješavanje problematike civilnih invalida rata, • surađuje s odgovarajućim organizacijama i udrugama u zemlji i inozemstvu s kojima razmjenjuje iskustva radi unaprjeđenja zaštite civilnih invalida rata, • organizira i sudjeluje na seminarima i drugim skupovima na kojima se razmatraju pitanja od interesa za civilne invalide rata, • radi ostvarivanja svojih ciljeva Savez i udruge civilnih invalida rata mogu pribavljati financijska sredstva obavljanjem gospodarske ili druge djelatnosti u skladu s važećim propisima.

Članak 11.

Ciljeve i djelatnost iz članka 10. ovog Statuta, Savez i njegova tijela izvršavaju donošenjem Programske orjentacije, srednjeročnih, godišnjih i operativnih programa djelovanja, odnosno isti su podloga za izradu pojedinačnih jednogodišnjih projekata i višegodišnjih programa, koji su ujedno osnova za namicanje sredstava za financiranje djelatnosti Saveza. Savez će obavljati samo djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni ovim Statutom i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

III. ČLANSTVO SAVEZA:

Članak 12.

Udruživanje temeljnih udruga u Savez je dragovoljno, s tim da se pod jednakim uvjetima mogu udruživati: – temeljne udruge civilnih invalida rata sa svojstvom pravne osobe, koje se mogu osnivati u općinama ili gradovima, a prema stvarnim potrebama i za područje više općina. Temeljne udruge u svom sastavu mogu imati (ali nije uvjet) podružnice, ogranke, sekcije, aktive, klubove i druge ustrojstvene oblike, ali bez svojstva pravne osobe, – županijske udruge civilnih invalida rata za područje županija sa svojstvom pravne osobe, a one udružuju i objedinjuju djelovanje svih temeljnih udruga civilnih invalida rata (pravnih osoba) na svom području.

Članak 13.

Zadaća temeljnih udruga je da na svom području okupljaju i učlanjuju civilne invalide rata u svrhu pružanja pravne pomoći u rješavanju njihovih problema vezanih za njihov status, a s tim u svezi surađuju s tijelima lokalne uprave i samouprave, te ustanovama i institucijama na svom području. Zadaća županijskih udruga civilnih invalida rata je objedinjavanje i koordiniranje rada i aktivnosti temeljnih udruga (pravnih osoba) na svom području, a u tom cilju surađuju s tijelima lokalne uprave i samouprave, ustanovama i institucijama u svojoj županiji.

Članak 14.

Članom temeljne udruge Saveza može postati osoba:

  • koja ostvaruje pravo po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
  • član obitelji osobe poginule, umrle ili nestale pod okolnostima propisanim Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ako po tom osnovu ostvaruje prava,
  • javni i stručni djelatnici s područja koja su od značenja za Savez i članstvo.

Članak 15.

Članstvo u općinskoj, gradskoj odnosno županijskoj udruzi civilnih invalida rata je utemeljeno na dragovoljnosti, solidarnosti i jednakosti, a ono može prestati svojevoljnim istupanjem, isključenjem, smrću ili zbog prestanka rada udruge. O svojevoljnom istupanju član nije dužan dati pismeno obrazloženje Prava i obveze članstva, način njihovog rada i prestanak članstva pobliže se uređuje statutom temeljne udruge civilnih invalida rata, koji mora biti usuglašen sa Statutom Saveza. Svaki član temeljne udruge civilnih invalida rata plaća članarinu u iznosu i na način kako to utvrdi ovlašteno tijelo udruge. Temeljne udruge – članice Saveza dužne su voditi evidenciju svog članstva i podatke o tome dostavljati Savezu, a Savez vodi evidenciju članica. Savez civilnih invalida rata Hrvatske izdaje člansku iskaznicu jednaku za sve udruge članice. O prijemu u članstvo temeljne udruge Saveza i isključenju odlučuje predsjedništvo udruge civilnih invalida rata općine, grada i saveza udruga županije. Pojedina osoba kojoj je osporeno pravo na učlanjenje odnosno koja je isključena iz članstva može se žaliti skupštini udruge civilnih invalida rata općine, grada, županije u roku 30 dana od dana uručenja odluke. Udruga civilnih invalida rata općine, grada i savez udruga županije svojim članovima izdaje člansku iskaznicu čiji sadržaj i oblik utvrđuje Predsjedništvo Saveza civilnih invalida rata Hrvatske.

Članak 16.

Član temeljne udruge civilnih invalida rata svojim postupcima mora štiti ljudska prava, poštivati privatnost i osobni dostojanstvo svakog civilnog invalida rata i čuvati dignitet udruge i Saveza. – sudjelovati u društvenim aktivnostima u korist civilnih invalida rata – izgrađivati međuljudske i partnerske odnose kao temelj uvažavanja udruga i djelovanja u sustavu Saveza, a time i u korist programa i projekata za civilne invalide rata, – uvažavati i vrednovati volonterski rad i doprinos stručnjaka i volontera na unapređenju kvalitete programa i projekata, – osnaživati ukupne organizacijske strukture udruživanja i rada u korist pojedinca i udruga, te – uvažavati pripravnost na timski rad, dogovaranje i toleranciju, nesebičnost, poštivanje uvjerenja drugih ljudi i pozitivni pristup u rješavanju nastalih problema, ravnopravnog uključivanja civilnih invalida rata u život društvene zajednice

Članak 17.

Prava članica su: – da biraju i opozivaju zastupnika u Skupštini Saveza, – da zatraže stručnu pomoć Saveza pri rješavanju teškoća u svom radu, – da iniciraju i predlažu pokretanje akcija od zajedničkog interesa u svezi Saveza, njegove društvene uloge i položaja civilnih invalida rata. – da ostvaruju programe od zajedničkog interesa dogovorene kao programsku osnovu udruživanja uz autonomne programe, sukladno vlastitim specifičnostima i načinu organiziranosti – da sudjeluju u kreiranju i realiziranju programa međunarodne suradnje Saveza, – da budu informirane o radu tijela Saveza, kao i o pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 18.

Dužnosti članica su: – izvršavanje zadataka od zajedničkog interesa, u cilju prevencije, rehabilitacije i zaštite civilnih invalida rata, – ostvarivanje prava civilnih invalida rata, – izvršavanje dogovorenih programa, projekata, odluka i zaključaka tijela Saveza, – zajedničkim djelovanjem pridonositi uanpređivanju kvalitete življenja civilnih invalida rata i njihovih obitelji, – senzibiliziranje javnosti za pitanja civilnih invalida rata, odnosno osoba s invaliditetom, – sudjelovanje u promidžbenoj i tiskovnoj aktivnosti Saveza, – pribavljanje sredstava za zajedničke programe, – plaćanje članarine u tekućoj godini prema odluci Skupštine Saveza, – usklađivanjem statuta djelovati sukladno ciljevima Saveza.

Članak 19.

Članstvo udruge u Savezu može prestati: – na temelju pismenog zahtjeva članice, – prestankom djelovanja članice, – isključenjem zbog kršenja odredbi ovog Statuta i na temelju odluke Predsjedništva Saveza na koju ima pravo žalbe Skupštini Saveza u roku od 60 dana, čija je odluka konačna, i – ako tijelo državne uprave nadležno za registraciju udruge na temelju članka 28. Zakona o udrugama utvrdi prestanak udruge i njenog brisanja iz registra udruga.

IV. USTROJSTVO I TIJELA SAVEZA:

Članak 20.

Tijela Saveza su: • Skupština • Predsjednik • Predsjedništvo • Nadzorni odbor. Mandat svih tijela Saveza traje četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Svakom zastupniku u Skupštini i njenim tijelima može i prije određenog roka prestati mandat u slučaju: ostavke, opoziva ili smrti. U tom slučaju udruga čiji je on predstavnik bira drugu osobu, a ukoliko se radi o članu Predsjedništva ili Nadzornog odbora prijedlog kandidata daje Predsjednik, a usvaja se na prvoj sjednici Skupštine.

SKUPŠTINA

Članak 21.

Skupštinu kao najviše tijelo Saveza sačinjavaju po dva predstavnika temeljnih udruga civilnih invalida rata općina, gradova i županijskih udruga civilnih invalida rata na 100 članova, na daljnjih 100 još po jedan koji se biraju u udruzi sukladno s ovim Statutom. Način, vrijeme provođenja izbora i izborni postupak utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom. Radna sjednica Skupštine održava se prema potrebi, a najmanje jednom u dvije godine. Izborna skupština održava se svake četiri godine. Svaki član Skupštine ima pravo dati ostavku, a udruge i savezi mogu opozvati svoje predstavnike prije isteka mandata.

Članak 22.

Zadaci Skupštine jesu: • donošenje Statuta Saveza, njegove izmjene i dopune, kao i druge akte iz svoje nadležnosti, • donošenje poslovnika o svom radu, • potvrđuje mandate izabranih predstavnika u Skupštinu, te članova Predsjedništva iz čijih redova bira Predsjednika i dva dopredsjednika Saveza, bira članove Nadzornog odbora (3) tri člana i jednog zamjenika, te ih razriješava, • utvrđivanje programskih zadataka Saveza za naredno razdoblje • razmatranje i odlučivanje o izveštajiuma o radu Predsjedništva i Nadzornog odbora, • razmatranje aktualnih pitanja društvenih aktivnosti i položaja civilnih invalida rata u ostvarivanju zakonskih prava u Republici Hrvatskoj, • bira predstavnike za tijela Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, • donošenje konačne odluke o primanju u članstvo Saveza, te o prestanku članstva, • obavljanje i drugih poslova značajnih za rad Saveza temeljem vlastitih odluka ili zakonskih odredbi,

PREDSJEDNIK SAVEZA:

Članak 23.

Predsjednik Saveza je predsjednik Skupštine i Predsjedništva. Bira se na Izbornoj skupštini na prijedlog Predsjedništva odnosno na pismeni prijedlog najmanje šest (6) udruga članica. Predsjednik na Izbornoj skupštini ima ovlasti da predloži kandidate za dva dopredsjednika, te kandidate za članove Predsjedništva i Nadzornog odbora vodeći računa o regionalnoj zastupljenosti. Skupština može predloženu listu kandidata izmijeniti i odlučuje o konačnom izboru predloženih tijela.

Članak 24.

Predsjednik saziva i rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva, osim Izborne skupštine koju saziva Predsjedništvo i njome rukovodi Radno predsjedništvo. Predsjednika za vrijeme spriječenosti, odnosno odsutnosti, zamjenjuje jedan od dopredsjednika, odnosno tajnik po njegovom ovlaštenju. Predsjednik se brine za izvršavanje odluka, zaključaka i stavova Skupštine i Predsjedništva. Predsjednik sklapa ugovore u okviru programa i ovlasti tijela Saveza, skrbi o zakonitosti rada Saveza, odgovara za javnost rada te daje potrebna obrazloženja. Predsjednik i dopredsjednici za svoj rad odgovoraju Skupštini Saveza.

PREDSJEDNIŠTVO:

Članak 25.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine koje obavlja poslove i zadatke između dvije sjednice Skupštine, kojoj odgovara za svoj rad. Predsjedništvo broji devet (9) članova koje iz redova zastupnika bira Skupština. Predsjednik i dopredsjednici Skupštine i Saveza, su obavezno članovi Predsjedništva Saveza.

Članak 26.

Predsjedništvo se saziva prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje. Saziva ga i njime rukovodi Predsjednik ili po njegovoj ovlasti jedan od dopredsjednika. Predsjedništvo se obvezno sastaje ako to zatraži Nadzorni odbor ili najmanje jedna trećina članova Predsjedništva, odnosno jedna trećina ukupnog broja članica Saveza. Predsjedništvo je biračko tijelo za izbor predstavnika Saveza u udruženja, asocijacije i institucije u kojima sudjeluje predstavnik Saveza. Mandat Predsjedništva, Predsjednika i dopredsjednika traje četiri, (4) godine s time da mogu biti ponovo birani.

Članak 27.

Predsjedništvo obavlja slijedeće zadatke: • utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune, • priprema materijale za Skupštinu i izvršava njene zadatke, • donosi izvještaj o svom radu Skupštini, • operacionalizira program rada, donosi financijski plan, te usvaja Zaključni račun Saveza, • sukladno Poslovniku o njenom radu, donosi odluku o isključenju i prestanku članstva u Savezu, koju odluku kao konačnu donosi Skupština, • donosi odluke o osnivanju odbora, komisija ill drugih radnih tijela Predsjedništva, te donosi druge opće akte, • osniva Sud časti po potrebi • odlučuje o tome koji će se poslovi i radni zadaci povjeriti stručnoj službi Saveza, te koliko će radnika imati stručna služba, • imenuje tajnika na temelju provedenog natječaja, • donosi pravilnik o priznanjima Saveza te o drugim društvenim priznanjima, • obavlja i druge poslove određene ovim statutom, koje mu zakonom, zaključcima Skupštine i odlukama, budu stavljeni u zadatak.

NADZORNI ODBOR:

Članak 28.

Skupština na prijedlog Predsjednika bira Nadzorni odbor od tri člana i jednog zamjenika, koji mogu, ali ne moraju biti svi članovi Skupštine, ali su obvezno članovi jedne od udruga Saveza. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi na konstituirajućoj sjednici. Članovi Nadzornog odbora i zamjenik biraju se na četiri godine i mogu ponoviti mandat.

Članak 29.

Nadzorni odbor sukladno zakonu i drugim propisima i općim aktima, nadzire materijalno-financijsko poslovanje Saveza, s tim da je pregled poslovanja dužan obaviti najmanje jednom godišnje. Nadzorni odbor obavlja pregled materijalnog i financijskog poslovanja Saveza i o svom nalazu podnosi pismeni izvještaj Predsjedništvu koje ga upućuje Skupštini.

V. ODLUČIVANJE U TIJELIMA SAVEZA:

Članak 30.

Tijela Saveza pravovaljano odlučuju kada je njihovim sjednicama nazočna nadpolovična većina ukupnog broja izabranih članova. Svoje odluke donose većinom glasova od ukupnog broja nazočnih članova tog tijela. Glasovanje je u pravilu javno, osim ako tijelo u kojem se glasa ne donese odluku o tajnom glasovanju. U iznimnim i hitnim slučajevima Predsjedništvo može pojedine odluke donositi pismenim izjašnjavanjem članova tog tijela, s tim da se na narednoj sjednici verificira donijeta odluka.

Članak 31.

Za donošenje Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna potrebno je da se izjasni najmanje dvije trećine ukupnog broja izabranih članova Skupštine. Prije donošenja Statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna obavezna je predhodna rasprava u udrugama, savezima, koja ne može biti kraća od (30) trideset dana.

Članak 32.

Kada se odlučuje o opozivu bilo kojeg tijela Skupštine, za opoziv mora glasovati najmanje dvije trećine od ukupnog broja nazočnih članova Skupštine. Inicijativu za pokretanje postupka opoziva članova tijela Skupštine, pokreću članice Saveza ili Predsjedništvo Saveza.

VI. IZVORI SREDSTAVA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 33.

Za ostvarivanje svojih ciljeva, programa i zadataka Savez ostvaruje sredstva od: • Državnog proračuna, fondova, fondacija i zaklada, članarina, dobrovoljnih priloga, uplate donatora, doznake sponzora, darovanja ostavštine i darova građana, • prihoda od igara na sreću, • prihoda od poduzetničke, marketinške i druge aktivnosti, • od domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih srodnih i suradničkih organizacija i udruga, • ostali prihodi ostvareni sukladno zakonskim mogućnostima.

Članak 34.

Financijsko poslovanje Saveza obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, a na temelju financijskog plana koji se donosi za svaku kalendarsku godinu. Naredbodavci za izvršenje financijskog plana za izvršenje programa rada Saveza su predsjednik, dopredsjednici i tajnik Saveza. Predsjedništvo za izvršenje programa rada Saveza, nastoji osigurati sredstva iz izvora predviđenih ovim Statutom. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se Zaključni račun Saveza, sukladno važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske

VII. STRUČNA SLUŽBA SAVEZA

Članak 35.

Radi obavljanja stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Saveza, njegovih tijela i radnih skupina, osniva se stručna služba s potrebnim brojem djelatnika. Međusobna prava, obveze i odgovornosti djelatnika službe i Saveza uređuju se ugovorom koji zaključuju djelatnici stručne službe i Predsjedništvo u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Savez osigurava sredstva za rad stručne službe.

Članak 36.

Tajnik Saveza provodi zaključke Skupštine i Predsjedništva, te pomaže Predsjedniku u izvršavanju njegovih zadataka, a zastupa Savez u okviru njegovih ovlaštenja. Tajnik Saveza rukovodi radom stručne službe, koordinira proces rada, te obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene općim aktima Saveza, odlukama Skupštine i Predsjedništva. Za svoj rad tajnik je odgovoran Predsjedništvu i Predsjedniku.

VIII. PRESTANAK SAVEZA

Članak 37.

Savez prestaje radom odlukom Skupštine Saveza ili ako se ispune zakonske pretpostavke o prestanku rada i nadležni organ o tome donese konačno rješenje. Odluka Skupštine o prestanku rada Saveza donosi se dvotrećinskom većinom ukupnog broja članstva Saveza zastupljenih u Skupštini. U slučaju prestanka rada Saveza, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, imovina se stavlja na raspolaganje pravnom slijedniku Saveza odnosno njegovim članicama na način kako to utvrdi Skupština Saveza.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način propisan za njegovo donošenje. Poticaj za izmjene i dopune Statuta može dati Predsjedništvo i svaka članica Saveza.

Članak 39.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Saveza.

Članak 40.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, kada prestaje važiti Statut donesen na Skupštini Saveza dana 16. prosinca 1997. godine.

 

SKUPŠTINA SAVEZA CIVILNIH INVALIDA

RATA HRVATSKE

Predsjednik

Milan Tomljanović