Održana Izborna skupština SCIRH

Dana 23. listopada 2014. godine u Varaždinskim Toplicama održana je Izborna skupština Saveza civilnih invalida rata Hrvatske sazvana na temelju članka 21. Statuta Saveza i Odluke Predsjedništva od 19. svibnja 2014. godine. Skupština je održana unutar aktivnosti 12. Skupa civilnih invalida rata Hrvatske, a na njoj su usvojena izvješća o radu i Nadzornog odbora za razdoblje između dviju sjednica, izabrani novi članovi tijela upravljanja i nadzora, kao i predstavnici u tijela asocijacija u koje je Savez učlanjen, te je usvojen planski dokument za naredno razdoblje.

Na sjednici Izborne skupštine usvojena su Izvješća:

- o radu Saveza za razdoblje 2012. - 2014.godine,

- Nadzornog odbora za 2012. i 2013. godinu, te je usvojen

- Operativni plan Saveza za 2015. godinu.

Na sjednici Izborne skupštine dosadašnji predsjednik Ante Kalina ponovno je izabran za predsjednika u mandatnom razdoblju 2014. - 2018. godine. Predsjednik je predložio, a Skupština izabrala:

Dopredsjednike Saveza:

1. Franjo Sajko

2. Rafael Smolčić

Ostale članove Predsjedništva (pored predsjednika i dopredsjednika):

1. Nikola Kovačić

2. Josip Mirković

3. Dragutin Tomašić

4. Mirko Vujatović

5. Željko Zec

6. Roberto Zidar

Članove Nadzornog odbora:

1. Stjepan Brijačak

2. Ivan Kovač

3. Marijan Marić

4. Mirko Jurčević (zamjena)

Predstavnike u Skupštini SOIH:

1. Ante Kalina

2. Nikola Kovačić

3. Mirko Jurčević

Predstavnike u Skupštini Europskog saveza invalida rata:

1. Ante Kalina

2. Franjo Sajko